Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Ministarstvo zdravlja | OSCE

>

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020“

Datum objave: 11.06.2018 14:34 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18),, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje

JAVNI KONKURS

za prijavu projekata/ programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za:

  1. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (u daljem tekstu: MSM)
  2. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (u daljem tekstu: IKD)
  3. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (u daljem tekstu: SR)
  4. Projekti/programi usmjereni na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om (u daljem tekstu: PLHIV)
  5. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima (u daljem tekstu: RE)
  6. Projekti/programi usmjereni na prevenciju HIV/AIDS-a među pomorcima. 

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om.

Strateški cilj(evi) čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2018. godini je/su:  

Opšti cilj Poziva:

• Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020

Posebni ciljevi Poziva:

Strateški cilj 1: Stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženje za osoba koje žive s HIV-om i osobe u povećanom riziku i smanjena nejednakost polova u odgovoru na HIV;

Strateški cilj 2: Uspostavljanje efikasnog sistema prevencije HIV-a među osobama u povećanom riziku;

Strateški cilj 3: Obezbjeđivanje pristupačnog i ravnopravnog liječenja, njege i pomoći za sve osobe koje koje žive sa HIV-om;

Strateški cilj 4: Uspostavljanje efikasnog nadzora i praćenja koji će omogućiti odgovor na HIV/AIDS usklađen sa postojećim stanjem i potrebama;

Strateški cilj 5: Stvaranje održivih mehanizama koordinacije i partnerstva u odgovoru na HIV/AIDS.

Prioritetni problemi u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om su:

• Kontinuirano sprovođenje i održivost brojnih preventivnih usluga od strane nevladinih organizacija (NVO) među teško dostupnim populacijama i populacijama koje su u povećanom rizikom od HIV-a je od ključnog značaja za kontrolu epidemije; i
• Kontinuirani rad sa osobama koje žive sa HIV-om, naročito na polju terapijske pismenosti, individualne i grupne psiho-socijalne podrške i pozitivne prevencije je od velikog značaja za kontrolu epidemije i obezbjeđivanja sigurnog destigmatizirajućeg okruženja za osobe koje žive sa HIV-om.

Ciljne grupe su MSM, IKD, SR, PLHIV, pomorci i RE populacija, a njihove prepoznate potrebe su:

• stvaranje sigurnog destigmatizirajućeg okruženja,
• kontinuirana dostupnost preventivnih servisa,
• kvalitet usluga koje se pružaju u ovim preventivnim servisima,
• adekvatno informisanje i edukacija.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za rad i unapređenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za muškarce koji imaju seks sa muškarcima, kao i podrške sprovođenju preventivnih programa u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za rad i unapređenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za osobe koje injektiraju droge, kao i podrške sprovođenju programa smanjenja štete za osobe koje injektiraju droge u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za rad i unapređenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za seksualne radnice/ke, kao i podrške sprovođenju programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Kontinuirani rad vaininstitucionalnog savjetovališta za osobe koje žive sa HIV-om, kroz savjetovanje, edukaciju, individualni i grupni rad;

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među pomorcima; 

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među Romima i Egipćanima.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti nevladinim organizacijama za navedene projekte planiran budžetom Ministarstva zdravlja na poziciji „Transferi nevladinim organizacijama HIV/AIDS“ je 125.000 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši 25.000 eura po jednom projektu.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše šest projekata, ali joj se mogu dodijeliti sredstva za najviše jedan projekat po jednoj prioritetnoj oblasti.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;            

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

c) realizovala projekte u oblasti HIV/AIDS-a, ili čiji su članovi ili osnivači realizovali ili učestvovali u realizaciji projekata u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2015., 2016. ili 2017. godina);

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 10. julom 2018. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva finansija www.mf.gov.me .

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
• fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
• za NVO fotokopiju ugovora o realizovanom projektu u oblasti HIV/AIDS-a i zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, a za člana/osnivača NVO fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a;
• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

- fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravlja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora,

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 51-416/2018-4 pod   nazivom „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020“, uz obavezno navođenje prioritetne oblasti. 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: radule.dragovic@mzd.gov.me, najkasnije do 21. juna 2018. godine.

Komisija  Ministarstva zdravlja će u roku ne dužem od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva www.mzdravlja.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.


Broj: 51-416/2018-4

Podgorica, 11.06.2018. god.


PRATEĆU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA KONKURS MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA KOJI SLIJEDE:

Uputstvo za podnosioce prijava za Konkurs - HIV/AIDS 2018.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO - dodatni obrasci