Manja slova Veća slova RSS

STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

>

ODLUKA o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS

Datum objave: 14.09.2018 15:56 | Autor: Ministarstvo zdravlja

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” koji je objavljen dana 12.06.2018. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 11.06.2018. godine i Zakona o nevladinim organizacijama ("Službenom listu CG", br. 39/2011 i 37/2017), Ministar zdravlja donosi:

ODLUKU 

o raspodjeli finansijskih sredstava za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020

Ovom Odlukom vrši se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 125.000,00€ projektima/programima koji doprinose preventivnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a, planiranih budžetom Vlade Crne Gore.

Projekti koji će biti finansirani su:

1. NVO „Crnogorska fondacija za HIV“ Podgorica – „Pozitivnom prevencijom protiv HIV stigme i diskriminacije u crnogorskom društvu – 13.000,00€- prioritetna oblast, unaprjeđenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om;

2. NVO „Juventas“ – Prevencija infekcije HIV-om kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima“ – 21.372,00€- prioritetna oblast, Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM);

3. NVO „Juventas“ – Prevencija infekcije HIV-om kod osoba koje injektiraju droge u Crnoj Gori“ – 24.265,00€- prioritetna oblast, Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD);

4. NVO „Juventas“ – Prevencija infekcije HIV-om kod seksualnih radnika/ca u Crnoj Gori“ – 21.363,00€- €- prioritetna oblast, Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (SR);

5. NVO „Cazas“ – „Prevencija HIV-om među RE populacijom u Crnoj Gori“ – 20.000,00€- prioritetna oblast, Prevencija HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima;

6. NVO „Cazas“ – „Prevencija HIV/AIDS-A među korisnicima/ama droga u Crnoj Gori kroz sprovođenje programa smanjenje štete“ – 25.000,00€- prioritetna oblast- Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD).

OBRAZLOŽENJE

Javni poziv za dostavljanje prijava projekta/programa „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020” objavljen je dana 12.06.2018. godine u dnevnom listu - „Dnevne novine“ i na internet stranici Ministarstva zdravlja 11.06.2018. godine.

Komisije za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama po Javnom konkursu br. 51-416/2018. od 11.06. 2018.godine za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020, obrazovana Rješenjem Ministarstva zdravlja broj 51-416/2018-2 od 22.06.2018. godine, u punom sastavu je otvorila, ocijenila i izvršila odabir projekata, u postupku izbora projekata pristiglih u Ministarstvo zdravlja Crne Gore.

Javnim pozivom je definisana dokumentacija za dostavljanje prijava. U roku za dostavljanje prijava, datom u pozivu, zainteresovane nevladine organizacije (NVO) dostavile su prijave sa odgovarajućom dokumentacijom.

Na upućeni Javni poziv prijave su u roku predviđenom javnim pozivom dostavile sljedeće NVO:

Naziv programaNVO

Sjedište ponuđača

Datum dostavljanja ponude

NVO „Crnogorska fondacija za HIV“ Podgorica

Podgorica

10.07.2018. god.

NVO „JUVENTAS” (tri projekta)

Podgorica

10.07.2018. god.

NVO „CAZAS” (dva projekta)

Pogorica

10.07.2018. god.

NVO” Institut za socijalnu i obrazovanu  politiku”

Nikšić

09.07.2018. god.

NVO "LGBT Forum Progres",

Podgorica

06.07.2018. god.

NVO  "4 Life"

Pogorica

09.07.2018. god.

NVO "Đakomo Adriatic", Bijelo Polje

Bijelo Polje

10.07.2018. god.

NVO "Grupa za razvoj i unapređenje sporta -GRUS"

Podgorica

10.07.2018. god.

NVO "ONA"

Plav

09.07.2018.god.

NVO  "Plavi čuperak"

Plav

09.07.2018. god.

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisja za otvaranje, ocjenu i odabir projekata je izvršila sljedeće:

1. Pregled prijava u odnosu na propisane uslove Poziva

Neblagovremeno pristiglih prijava nije bilo.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladim organizacijama po Javnom konkursu br. 51-416/2018. od 11.06. 2018.godine za projekte /programe Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS, a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 je posle isteka roka datog Javnim pozivom izvršila otvaranje i pregled dostavljene dokumentacije.

Pri tome  NVO "LGBT Forum Progres" je odbijena o čemu je i pisanim putem i obavještena.

Programi koji su imali komplentnu dokumentaciju  direktno su upićeni na dalji postupak su:

- NVO „Juventas” (Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD), Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (SR)  i  Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)),

- NVO "Cazas", Podgorica, (Prevencija HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima, Prevencija HIV/AIDS-a među ključnom populacijom injektirajućih korisnika droga (IKD),

- NVO “Crnogorska Fondacija za HIV/CHF”, (Pozitivnom prevencijom protiv HIV stigme i diskriminacije u crnogorskom društvu)

Nepotpunu dokumentaciju su imale sledeće organizacije:

-         -  "4 Life", Podgorica, "Đakomo Adriatic", Bijelo Polje;

-          - Grupa za razvoj i unapređenje sporta – “GRUS”, Podgorica;

-          - Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Nikšić;

-          - "ONA", Plav;

-          - "Plavi čuperak", Plav.

Oni su pismeno obavješteni kao i obavještenjem na sajtu Ministarstva zdravlja, koja dokumenta nedostaju, a imali su rok od 5 radnih dana da dostave dopunu dokumntacije.

Posle isteka toga roka Komisja Ministarstva zdravlja je pregledala dostavljenu dokumentaciju i odlučila da NVO "Đakomo Adriatic", Bijelo Polje i Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Nikšić je dostavila validnu traženu dokumentaciju i njihove prijave projekta su prihvaćene i upućene na dalji postupak.

Ostale četiri NVO nisu po mišljenu komisije dostavile validnu dokumentaciju pa su odbijene  i o tome su pisanim putem obavještene ("4 Life", Podgorica, "Plavi čuperak", Plav, "ONA", Plav, Grupa za razvoj i unapređenje sporta –“GRUS", Podgorica).

Nakon ovog postupka Komisija Ministarsva zdravlja, projekte- programe koji su prošli prvi krug uputila je na procjenu nezavisnim procjenjivačima.

 

2. Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uslove Poziva:

U skladu sa Uputstvom za procjenu prijava i donošenjem odluka o dodjeli bespovratnih sredstava, Komisija Ministarstva zdravlja  je izvršila procjenu kvaliteta i rangiranje odabranih projekata i utvrdila sljedeće:

NVO

Opština

Naziv programa

Traženi iznos

Konačno (prosjek)

 

NVO "Cazas"

Podgorica

Prevencija HIV/AIDS među korisnicama/ama droga u Crnoj Gori kroz sprovođenje programa smanjenja štete

25.000,00

83,5

NVO "Cazas"

Podgorica

Prevencija HIV/AIDS među RE populacijomu Crnoj Gori

20.000,00

80

NVO "Juventas"

Podgorica

Prevencija HIV/AIDS-om kod muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Crnoj Gori

21.372,00

79

NVO "Juventas"

Podgorica

Prevencija HIV/AIDS-om kod osoba koje injektiraju droge u Crnoj Gori

24.265,00

74,5

NVO "Juventas"

Podgorica

Prevencija HIV/AIDS-om kod seksualnih radnica/ka u Crnoj Gori

21.363,00

73,5

NVO "Crnogorska fondacija za HIV"

Podgorica

Pozitivnom prevencijom protiv HIV stigme i diskriminacije u crnogorkom društvu

13.000,00

69,5

 

Projekti koji nijesu zadovolji kvalitetom, odnosno koji su dobili manje od 50 bodova su:

NVO "Đakomo Adriatic"

Bijelo Polje

Glas razumijevanja - podrška informisanosti za sve

19.480,00

39,5

NVO Institut za socijalnu i obazovnu politiku

Nikšić

HIV is LIV

18.724,50

46,5

Sljedeći projekti koji nijesu bili dovoljno kvalitetni po ocjeni nezavisnih procjenjivača su:

 

 1. NVO “Đakomo Adriatic”

Po mišljenju nezavisnih procjenjivača, nijesu jasno obrazloženi uzroci središnjeg problema, već su korišćeni postojeći podaci koji postoje u Strategiji i kod NVO koje godinama realizuju ove projekte/programe. U dijelu prijave u kom je trebalo navesti povezanost projekta sa definisanim strateškim dokumentima, politikama i zakonima (odjeljak 4.), stoji samo naziv javnog konkursa, bez jasnog objašnjenja povezanosti. Međutim, ova povezanost je djelimično pojašnjena u dijelu prijave 2. i 7., iako samo dijelom se pozivajući na Strategiju. Nedostaje povezanost sa zakonskom regulativom, kao i bolja i strukturisanija elaboracija povezanosti, koja djeluje prilično nabacano bez jasne strukture. U dijelu prijave u kom se opisuju ciljne grupe nije do kraja jasno definisan broj ni direktnih ni indirektnih korisnika/ca. Takođe, nije opisano kako će se raditi sa korisnicima/ama već se projekat najviše bazira na medijskim kampanjama odnosno radio emisijama, a apsolutno nedovoljno na svakodnevnom preventivno-edukativnom terenskom radu sa ciljnim grupama. Takođe, nema angažovanja dokazanih stručnjaka iz ove oblasti, imajući u vidu osjetljivost teme i specifičnosti populacije IKD a u isto vrijeme nedovoljno iskustvo organizacije u ovoj oblasti. Nadalje, ciljevi njesu dovoljno dostižni i mjerljivi, a predloženi plan aktivnosti ne vodi jasno do ostvarivanja ciljeva odnosno predložene aktivnosti nijesu usklađene sa proklamovanim ciljevima. Nedostaju bitni elementi procesa praćenja i procjene učinka projekta. Nedostaju bitni elementi finansijske održivosti, dok su navedeni neki elementi institucionalne održivosti, bez dodatih vrijednosti projekta.

U skladu sa navedenim, podnešeni projekat „Glas razumijevanja-podrška i informisanost za sve” se, prema ocjeni nezavisnih procjenjivača, smatra nedovoljnog kvaliteta da bi zavrijedio finansijsku podršku, i na osnovu konačnog broja bodova (manje od 50%), prema Zakonu o nevladinim organizacijama (član 32), ne može biti finansiran.

2. NVO "Institut za socijalnu i obrazovnu politiku"

Predlog projekta „HIV is LIV” nije prihvaćen za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava.

Po mišljenju nezavisnih procjenjivača, nijesu jasno obrazloženi uzroci središnjeg problema, već su korišćeni postojeći podaci koji postoje u Strategiji i kod NVO koje godinama realizuju ove projekte/programe. U dijelu prijave u kom je trebalo navesti povezanost projekta sa definisanim strateškim dokumentima, politikama i zakonima, pojedini djelovi u elaboraciji bez argumenata preispituju određene proklamovane strateške ciljeve na kojima se bazira Strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a. Nedostaje povezanost sa zakonskom regulativom osim u dijelu gdje se pominje da je u skladu sa Ustavom. U dijelu prijave u kom se opisuju ciljne grupe nedostaje procijenjeni broj indirektnih korisnika/ca, kao i opis kako će se odabrati direktni i indirektni korisnici/e. Nema angažovanja dokazanih stručnjaka iz ove oblasti, imajući u vidu osjetljivost teme i specifičnosti populacije osoba koje žive sa HIV-om, a u isto vrijeme limitirano iskustvo organizacije u ovoj oblasti. Nije jasno objašnjena svrha uspostavljanja Drop in centra u Nikšiću, koje usluge će pružati i da li je njegova koncepcija u skladu sa Strategijom, koja recimo ne prepoznaje Drop in centre za osobe sa HIV-om, već isključivo takve centre za pripadnike tzv. ključnih populacija u povećanom riziku od HIV-a (IKD, MSM i SR). Nedostaje plan za eksterno praćenje i procjenu uspješnosti projekta. Postoji nekoliko nedostataka odnosno grešaka u budžetu. Nedostaju bitni elementi finansijske održivosti koja se ne vidi iz prijave.

U skladu sa navedenim, podnešeni projekat „HIV iz LIV” se, prema ocjeni nezavisnih procjenjivača, smatra nedovoljnog kvaliteta da bi zavrijedio finansijsku podršku, i na osnovu konačnog broja bodova (manje od 50%), prema Zakonu o nevladinim organizacijama (član 32), ne može biti finansiran.

NVO organizacije kojim su opredjeljena budžetska sredstva u skaldu sa ovom odlukom dužna su da odobrena sredstva namjenski koriste za realizaciju programa za koja su dobili sredstva na način označen u dispozitivu ove odluke. NVO organizacije kojim su opredjeljena finansijska sredstva u skladu sa ovom Odlukom potpisaće ugovor sa Ministasrtvom zdravlja, kojima će se bliže definisati prava ugovornih strana.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove  Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavaljanja.

M I N I S T A R,

Dr Kenan Hrapović