Manja slova Veća slova RSS

 

 

Kontakt osoba za saradnju sa nevladinim organizacijama: 

Dr Larisa Redžepagić
Tel. +382 20 482 489
Fax: +382 78 113 128
E-mail: larisa.redzepagic@mzd.gov.me


Zakoni o kojima će se sprovoditi javna rasprava u 2019. godini

Ministarstvo zdravlja će, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), tokom 2019. godine, sprovoditi javnu raspravu o sljedećim zakonima:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni list CG", br.6/16, 2/17, 22/17 i 13/18), ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, kao i druga pitanja kojima će se obezbijediti jednostavnija primjena ovog zakona i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Ovim zakonom bliže će se urediti davanje saglasnosti za uzimanje organa umrlog davaoca za presađivanje u svrhu liječenja, koje nije precizno uređeno važećim Zakonom o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Službeni list CG", broj 43/16).

3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ovim zakonom bliže će se urediti određena pitanja koja nijesu cjelishodno ili precizno uređena važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list CG", br.3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), pitanja kojima će se obezbijediti jednostavnija primjena ovog zakona, u cilju bolje organizacije, pružanja kvalitetne, dostupne i blagovremene zdravstvene zaštite i druga pitanja od značaja za funkcionisanje zdravstvene zaštite, kao i usklađivanje sa drugim važećim zakonima.STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STECENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

IJZCG

Saradnja sa NVO

12.08.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“-2

Na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, o sprovođenju programa “Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, usklađenim sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za raspodjelu sredstava u okviru programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) i Ministarstva zdravlja Crne Gore...

12.08.2019.

Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“-1

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/ programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za: projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među Romima i Egipćanima, projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među mladima i projekte/programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među opštom populacijom.

26.07.2019.

JAVNI KONKURS za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom outvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje Javni konkurs za prijavu projekata/programa „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama“

05.07.2019.

Lista kandidata NVO koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godinu po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizaacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija “Službeni list CG“, broj 41/18, Ministarstvo zdravlja objavljuje Listu kandidata NVO koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godinu po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

10.06.2019.

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini u oblasti zdravstva

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini („Službeni list CG“, broj 83/17), a u vezi sa članom 32b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, broj 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2019.godinu“

06.06.2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja sprovedena je održavanjem okurgog stola u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, dana 27. maja 2019. godine, sa početkom u 11, 00 sati i dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, u roku od 14. maja do 29. marta 2019. godine u svrhu liječenja sprovedena je održavanjem okurgog stola u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, dana 27. maja 2019. godine, sa početkom u 11, 00 sati i dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku, u roku od 14. maja do 29. marta 2019. godine...

13.05.2019.

Javni poziv za uključivanje u postupak javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo zdravlja upućuje Javni poziv zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak javne rasprave o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UZIMANJU I PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA U SVRHU LIJEČENJA...

07.05.2019.

Lista predstavnika NVO koje su ispunile uslove za predlaganje predstavnika NVO za člana/cu Radne grupe za praćenje implementacije Strategije za prevenciju i zaštitu đece od nasilja

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), Ministarstvo zdravlja objavljuje Listu predstavnika nevladinih organizacija koje su ispunile uslove na osnovu javnog poziva koje je Ministarstvo zdravlja objavilo 25.03.2019.godine...

06.05.2019.

JAVNI POZIV zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl.list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl. list CG", br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima zdravstvene zaštite, u 2020. godini...

25.04.2019.

Izvještaj sa druge javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Na osnovu člana 18 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Minisatrstvo zdravlja, sačinilo je Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi